Skip to main content

University of Michigan School of Information

Menu
Xuan Lu

Xuan Lu

Research Fellow, School of Information Email: luxuan@umich.edu Phone: 734/615-1387
Office: School of Information/4322 North Quad Faculty Role: Faculty Google Scholar